Biography

Chế Công Lộc (1965)

 

I was born and grew up in Tien Giang, Vietnam. 1981 to 1986, I graduated from My Thuat University in Saigon with a Bachelor of Fine Art (5 Years University).

 

Career:

  • 1987-1990: I worked for a lacquer company in Saigon called My Thuan, LLC. 
  • 1991-1992: opened my own art shop accepting advertising and painting projects. 
  • 1993: I worked for a wool carpet company as a designer
  • In 1994s, my focus was on portrait painting in a different medium for foreigners, travellers,and tourists. During this time, I joined the Hoi My Thuat Saigon organization and held a couple exhibitions.

 

Exhibitions 1993 – 2009:

2009: Exhibition V, S, C, Vermont USA.

2007: Exhibition V, s, c, Vermont USA.

2005: Honorable mention, Vermont USA.

          Exhibition V, S, C, Vermont USA.

2004: Exhibition, National Ha Noi, VN.

2003: Exhibition Toulouse! Paris, France.

          Exhibition Vermont, Studio, Center USA.

          Winners – Vermont, Studio, Center USA.

2002: Exhibition at Truong Son and Hoi An  -Da Na, VN.

2001: Exhibition at Ha Noi, Hue, Sai Gon of Philip Morris Group companies

          VN, Art Wart

2000: Exhibition celebrates the millennium of Ho Chi Minh City.

1999: Exhibition of Works painted in the Spot at My Thuan Bridge.

1998: Exhibition to celebrate the tercentenary.

1997: Exhibition Young Artists at Fine Art, Association HCMC

1996: Exhibition at Art Museum HCMC.

1995: Exhibition National Ha Noi.

1994: Exhibition at Thong Nhat palace.

1993: Exhibition for the charity hospital of Senior Peoples and Childrens

Chế Công Lộc (1965)

Tôi sinh ra và lớn lên tại Tiền Giang, Việt Nam. 

1981-1986, tôi tốt nghiệp Cử nhân Mỹ thuật tại Đại học Mỹ Thuật Sài Gòn (Đại học 5 năm).

Nghề nghiệp:

  • 1987-1990: Tôi làm việc cho một công ty sơn mài Mỹ Thuận, LLC, ở Sài Gòn.
  • 1991-1992: Tôi Mở cửa hàng nghệ thuật, nhận các dự án quảng cáo và vẽ tranh.
  • 1993: Tôi làm việc cho một công ty thảm len với tư cách là một nhà thiết kế.
  • Năm 1994, trọng tâm của tôi là vẽ chân dung ở một phương tiện khác dành cho người nước ngoài, du khách và khách du lịch. Trong thời gian này, tôi tham gia tổ chức Hội Mỹ Thuật Sài Gòn và tổ chức một vài cuộc triển lãm.

 

Triển lãm 1993-2009:

2009: Triển lãm V, S, C, Vermont Hoa Kỳ.

2007: Triển lãm V, s, c, Vermont Hoa Kỳ.

2005: Honorable mention, Vermont Hoa Kỳ.

          Triển lãm V, S, C, Vermont Hoa Kỳ.

2004: Triển lãm, Quốc gia Hà Nội, VN.

2003: Triển lãm Toulouse! Paris, Pháp.

          Triển lãm Vermont, Studio, Trung tâm Hoa Kỳ.

          Người chiến thắng – Vermont, Studio, Trung tâm Hoa Kỳ.

2002: Triển lãm tại Trường Sơn và Hội An – Đạ Na, VN.

2001: Triển lãm tại Hà Nội, Huế, Sài Gòn của các công ty Philip Morris Group

          VN, Art Wart

2000: Triển lãm kỷ niệm thiên niên kỷ thành phố Hồ Chí Minh.

1999: Triển lãm các tác phẩm Vẽ tại chỗ tại Cầu Mỹ Thuận.

1998: Triển lãm kỷ niệm thế kỷ thứ ba.

1997: Triển lãm Họa sĩ trẻ tại Hội Mỹ thuật, Hội TP.HCM

Năm 1996: Triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.

1995: Triển lãm Quốc gia Hà Nội.

Năm 1994: Triển lãm tại dinh Thống Nhất.

1993: Triển lãm cho bệnh viện từ thiện của Người cao tuổi và Trẻ em

 

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this